Aprovació Inicial del Pressupost General per a l'Exercici Econòmic 2020

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 00:00

Aquí trobareu la informació que necessiteu del Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2020. També les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Cliqueu per a obtenir més informació

Adjuntem documentació corresponent a:

- Dictamen Aprovació Inicial Pressupost General per a l'Exercici Econòmic 2020

- Resum despesses i ingressos avantprojecte Pressupost 2020

- Estats de despesa avantprojecte Pressupost 2020

- Estats d'ingressos avantprojecte Pressupost 2020

Darrera actualització: 26.05.2020 | 17:15