ORDENANÇA FISCAL N. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

01/01/2014
Darrera actualització: 23.06.2017 | 08:59