Ajuts escolars curs 2023-24

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 13 al 30 de juny de 2023

El programa d’ajuts escolars municipals vol ser una eina de suport econòmic als Serveis Socials Bàsics, per tal de contribuir a fer compatibles les responsabilitats familiars envers el/la menor durant el període d’escolarització obligatori de 6 a 16 anys, i el no obligatori de 3 a 5 anys, amb les obligacions econòmiques de la família, facilitant minimitzar les conseqüències de les desigualtats socials existents.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

L’adjudicació ordinària i la segona adjudicació es faran segons convocatòria en el termini màxim de dos mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Els/les alumnes empadronats/des al municipi de Santpedor, que cursin segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, que estiguin efectivament escolaritzats a les escoles de referència del municipi i que les seves famílies presentin necessitats socioeconòmiques.

- Els/les alumnes, amb residència al municipi de Santpedor, però, matriculats a centres d’altres municipis, hauran d’acreditar documentalment el motiu d’aquesta mobilitat, mitjançant certificat emès pel Servei d’Inspecció del mateix Departament d'Ensenyament.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Imprès oficial de sol·licitud (model normalitzat), degudament complimentat.
  - Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutors i de tots els membres que formen la unitat de familiar majors de 14 anys
  - Fotocòpia del llibre de família.
  - Volant de convivència actual.
  - Fotocòpia últim rebut de lloguer o hipoteca.
  - En cas de separació o divorci, fotocòpia del conveni regulador presentat al jutjat o sentència de divorci on consti la quantitat a percebre en concepte de pensió alimentària i guarda dels menors; o bé denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments.

 • DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA

  - Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de TOTS els membres del nucli familiar, preferentment:
  - Declaració de Renda complerta de l’exercici anterior, degudament segellada per l’òrgan competent i amb ANNEX de dades fiscals.

  **En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’exercici anterior per no estar-hi obligats, d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:
  - Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc.
  - Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)
  - Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’exercici anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
  - Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’exercici anterior, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
  - Si s’ha estat a l’atur o s’han percebut altres prestacions, certificat de l’organisme competent, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’any anterior.

  **En cas de no haver tingut ingressos, caldrà aportar:
  - Certificat negatiu emès per l’oficina de Treball i l’ Institut de la Seguretat Social, conforme no es percep cap prestació.
  - Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (vida laboral).
  - Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc.

  **En cas que la situació econòmica actual no sigui la mateixa que la de l'exercici anterior, en el moment de fer la sol·licitud caldrà acreditar la situació de l'exercici anterior i també l'actual:
  - Declaració de Renda complerta, exercici anterior, degudament segellada per l’òrgan competent i amb ANNEX de dades fiscals.
  - Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
  - Contracte de treball i nòmines de l’any en curs.
  - Certificat de prestacions, pensions, indemnitzacions, i altres.
  - Certificat d’altes i baixa a la Seguretat Social (vida laboral).

  **Altre tipus de documentació específica, si s'escau:
  - Certificat del Departament d’Educació, si s’escau (necessari per acreditar mobilitat fora de Santpedor).
  - Certificat de disminució de l’ICASS.
  - En cas de fills/es majors de 16 anys que estigui estudiant, el certificat del centre més l’informe de vida laboral.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Omplir la sol·licitud, adjuntar la informació abans detallada i adjuntar-ho a una instància genèrica. La podeu trobar també a l'OAC, a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 07.06.2023 | 11:41