Ajuts per a lloguer, quotes hipotecàries i subministraments bàsics per la Covid19

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Les sol·licitus es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre amb la documentació i fins a exhaurir la dotació pressupostària.
El termini màxim de resolució és de TRES mesos a comptar des de la data de la presentació
El pagament es farà per transferència ordinària.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones que:
- Treballen per compte propi i han vist reduïst els seus ingressos
- Treballen per compte aliè i han quedat afectades per un ERTO
- Pateixen reduccions contractuals, han vist reduïda la jornada de treball o han passat a situació d'atur
- Situacions similiars que suposin una pèrdua d'ingressos.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT O HIPOTECA

  - El contracte de lloguer/escriptura propietat a nom de la persona sol·licitant.
  - En el cas que la persona sol·licitant sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
  - Els rebuts de lloguer/hipoteca pagats de gener, febrer i març de 2020.
  - En el cas de rebuts de lloguer/quotes hipotecàries no pagats, cal aportar el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge o entitat bancària, on consti l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.
  - Els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca des del mes d’abril.

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE L’HABITATGE

  Estar al corrent del pagament dels subministraments dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
  Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gas butà, gasoil per a la calefacció o aigua), degudament pagats, des del mes d’abril de 2020, pel valor de la subvenció, dels darrers 6 mesos, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS INGRESSOS (cliqueu per conèixer detall)

  - Justificant dels ingressos dels últims 6 mesos dels membres que integren la unitat familiar (*)
  - Les 6 últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  - Certificat d’entitats financeres o extractes bancaris de la persona/es titular/s del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs no disposen de recursos suficients que superin 2’5 vegades l’IRSC anual (19.919,32€).
  - En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.
  - En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada.
  - En el cas d’altres circumstàncies que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos.
  - En el cas de no poder aportar algun dels documents anteriors, declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.
  - Justificant de pagaments dels autònoms i declaració trimestral de la facturació a hisenda anterior a la situació sobrevinguda pel COVID-19.

  *La mitjana dels ingressos de la unitat de convivència dels últims 6 mesos de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud no poden ser superiors a:
  - a 2 vegades l’IRSC* (persones soles): 1.138,24€
  - a 2,5 vegades l’IRSC (unitats convivència): 1.422,80€
  - a 3 vegades l’IRSC (persones amb discapacitats o gran dependència): 1.707,36

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE (omplir formulari adjunt)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Omplir la instància, adjuntar la informació abans detallada i també la declaració responsable inclosa aquí. La podeu trobar també a l'OAC, a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 10.12.2020 | 11:05