Ajuts per a subministraments bàsics i per lloguer o quotes hipotecàries o per deute rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua de l'habitatge habitual i permanent

El programa d'ajuts directes per a subministraments bàsics i per lloguer o quotes hipotecàries o per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua l'habitatge habitual i permanent està adreçat a persones i famílies de Santpedor i té per objectiu contribuir a minimitzar l’impacte socioeconòmic de la Covid-19 i atendre diferents situacions de vulnerabilitat.

Les ajudes seran d’un màxim de 500€ per a subministraments bàsics, que s’abonarà en un únic pagament segons la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021.Les ajudes seran d'un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 6 mesos per al pagament de lloguer o quotes hipotecàries de la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021. Les ajudes seran d'un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 12 mesos per a ajudes de deute de rendes de lloguer. Les ajudes seran d'un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 12 mesos (genera a desembre de 2021) per a atendre situacions de risc de pèrdua de l'habitatge habitual i permanent. L’Ajuntament destinarà a aquestes ajudes un pressupost total de 20.000€.

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronats a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament, arrendament o hipoteca. La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no poden tenir cap habitatge en propietat, llevat de l'habitatge habitual i només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar. 

La mitjana dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant no poden ser en els últims sis mesos superiors a:

 • A 2 vegades l’IRSC* (persones soles): 1.138,24€/mensuals
 • A 2,5 vegades l’IRSC (unitats de convivència): 1.422,80€/mensuals
 • A 3 vegades l’IRSC (persones amb discapacitat o gran dependència): 1.707,36€/mensuals

*Indicador de renda de suficiencia (IRSC)

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre amb la documentació i fins a exhaurir la dotació pressupostària. El termini màxim de resolució és de TRES mesos a comptar des de la data de la presentació.
El pagament es farà per transferència ordinària en un sol pagament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones que s’hagin vist afectades per la COVID19 o bé acreditin altres situacions de vulnerabilitat socioeconòmica:
• Persones que treballen per compte aliè i quedaran afectades per ERTE/ERTO.
• Persones que treballen per compte propi (autònoms) i han vist reduïts els seus ingressos.
• Persones amb reduccions contractuals i situacions de precarietat laboral motivades pel COVID-19.
• Haver passat a estar en situació d’atur.
• Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures.
• Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos o situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE L’HABITATGE

  • DNI/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
  • Acreditar titularitat dels subministraments.
  • Acreditar el pagament dels subministraments fins a data de presentació de la sol·licitud, mitjançant factures de subministraments bàsics (llum, gas, gas butà, gasoil per a la calefacció, pellets o aigua), degudament pagats, des del mes de gener de 2021, pel valor de la subvenció, o en el seu defecte, els extractes bancaris que en justifiquin els pagaments.

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L'AJUT DE LLOGUER O QUOTES HIPOTECÀRIES

  • DNI/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
  • Acreditar la titularitat de contracte de lloguer o titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge
  • Els rebuts de lloguer/hipoteca pagats de juliol a desembre de 2021 o en el seu defecte, els extractes bancaris que en justifiquin els pagaments.

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L'AJUT PER DEUTE DE RENDES DE LLOGUER

  • DNI/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
  • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui l'import detallat del deute i dels mesos corresponents.
  • Certificat de titularitat del compte de la persona propietària o administradora per poder fer el pagament de l'ajut.
  • Compromís de la persona propietària o administradora de l'habitatge de garantir la vigència igual o superior a dotze mesos del contracte o bé la pròrroga o renovació contractual, segons la normativa vigent, en cas de resolució favorable de l'ajut.
  • Declaració responsable de la persona sol·licitant de continuar amb el pagament del lloguer, en cas de resolució favorable de l'ajut.

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L'AJUT PER ATENDRE SITUACIONS DE RISC DE PÈRDUA DE L'HABITATGE HABITUAL I PERMANENT

  • DNI/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
  • Documentació relativa al procés de desnonament per manca de pagament i justificant d'haver sol·licitat justícia gratuïta.
  • Certificat de titularitat del compte de la persona propietària per poder fer el pagament de l'ajut.
  • Compromís escrit de sol·licitud de l'arxiu de la demanda que s'hagués interposat, quan els sol·licitants es trobin subjectes a un procés judicial de desnonament per manca de pagament i de manteniment de l'habitatge.
  • Declaració responsable de la persona sol·licitant de continuar amb el pagament del lloguer, en cas de resolució favorable de l'ajut.

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS INGRESSOS (cliqueu per conèixer detall)

  • Justificant dels ingressos dels últims 6 mesos dels membres que integren la unitat familiar previs a la presentació de la sol·licitud (de juny a novembre de 2021): 6 últimes nòmines, justificant de pensions o prestacions, etc. o bé extractes bancaris de cada membre de la unitat familiar on s’especifiquin els ingressos percebuts.
  • Certificat d’entitats financeres de tots els membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs no disposen de recursos suficients que superin 2’5 vegades l’IRSC anual (19.919,32€) o bé extractes bancaris de tots els membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 2’5 vegades l’IRSC anual (19.919,32€).
  • En cas de separació, conveni regulador de separació presentat al jutjat, l’acta final de mediació del Departament de Justícia o la sentència de divorci on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el cas d’impagament de la pensió, s’haurà de presentar còpia de la sentència(*).

  (*) En el cas que sigui el primer cop que sol·liciteu aquest ajut o bé si hi ha hagut modificacions des de l'última sol·licitud

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE (omplir formulari adjunt)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Omplir la instància, adjuntar la informació abans detallada i també la declaració responsable inclosa aquí. La podeu trobar també a l'OAC, a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 16.11.2021 | 10:05