Ajuts per a subministraments bàsics per la Covid19

El programa d'ajuts directes per a subministraments bàsics a persones i famílies de Santpedor té per objectiu contribuir a minimitzar l’impacte socioeconòmic de la Covid-19 i atendre diferents situacions de vulnerabilitat.

Les ajudes seran d’un màxim de 500€ per a subministraments bàsics, que s’abonarà en un únic pagament segons la despesa acreditada. L’Ajuntament destinarà a aquestes ajudes un pressupost total de 12.000€.

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronats a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament. La mitjana dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant no poden ser en els últims sis mesos superiors a:

 • A 2 vegades l’IRSC* (persones soles): 1.138,24€/mensuals
 • A 2,5 vegades l’IRSC (unitats de convivència): 1.422,80€/mensuals
 • A 3 vegades l’IRSC (persones amb discapacitat o gran dependència): 1.707,36€/mensuals

*Indicador de renda de suficiencia (IRSC)

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre amb la documentació i fins a exhaurir la dotació pressupostària. El termini màxim de resolució és de TRES mesos a comptar des de la data de la presentació.
El pagament es farà per transferència ordinària en un sol pagament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones que s’hagin vist afectades per la COVID19 o bé acreditin altres situacions de vulnerabilitat socioeconòmica:
• Persones que treballen per compte aliè i quedaran afectades per ERTE/ERTO.
• Persones que treballen per compte propi (autònoms) i han vist reduïts els seus ingressos.
• Persones amb reduccions contractuals i situacions de precarietat laboral motivades pel COVID-19.
• Haver passat a estar en situació d’atur.
• Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures.
• Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos o situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE L’HABITATGE

  • DNI/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
  • Acreditar titularitat dels subministraments.
  • Acreditar el pagament dels subministraments fins a data de presentació de la sol·licitud, mitjançant factures de subministraments bàsics (llum, gas, gas butà, gasoil per a la calefacció, pellets o aigua), degudament pagats, des del mes de gener de 2021, pel valor de la subvenció, o en el seu defecte, els extractes bancaris que en justifiquin els pagaments.

 • DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS INGRESSOS (cliqueu per conèixer detall)

  • Justificant dels ingressos dels últims 6 mesos dels membres que integren la unitat familiar previs a la presentació de la sol·licitud (de gener a juny de 2021): 6 últimes nòmines, justificant de pensions o prestacions, etc. o bé extractes bancaris de cada membre de la unitat familiar on s’especifiquin els ingressos percebuts.
  • Certificat d’entitats financeres de tots els membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs no disposen de recursos suficients que superin 2’5 vegades l’IRSC anual (19.919,32€) o bé extractes bancaris de tots els membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 2’5 vegades l’IRSC anual (19.919,32€).
  • En cas de separació, conveni regulador de separació presentat al jutjat, l’acta final de mediació del Departament de Justícia o la sentència de divorci on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el cas d’impagament de la pensió, s’haurà de presentar còpia de la sentència.

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE (omplir formulari adjunt)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Omplir la instància, adjuntar la informació abans detallada i també la declaració responsable inclosa aquí. La podeu trobar també a l'OAC, a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 31.05.2021 | 14:46