Volant de convivència històric

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

Cal aportar:

 • Si el tràmit el realitza una persona autoritzada per l'interessat/da:

  Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada ha de presentar l'autorització de representació per a tràmits al padró degudament complimentada.

 • Altres documents

  No cal aportar documentació. Però la persona sol·licitant ha de presentar un document identificatiu oficial i original (DNI, NIE, Passaport...) per la recollida del document.

 • Si el tràmit el realitza l'interessat/da:

  Caldrà aportar la cessió de dades individuals de tots els membres de la unitat familiar degudament signats per tots ells amb la fotocòpia del seu DNI.
  També caldrà fer la cessió de dades dels menors d'edat que haurà d'anar signada per un dels dos progenitors adjuntant la fotocòpia del seu DNI

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 08.03.2018 | 18:40