Liquidació del pressupost 2011

Divendres, 27 d'abril de 2012 a les 00:00

En el Ple de 10 d’abril es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2011.
De la liquidació esmentada se’n desprèn que, l’exercici comptable de 2011 s’ha liquidat amb un resultat pressupostari positiu de 548.414,74 euros i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 298.720,48 euros. Durant l’any s’han reconegut obligacions per un import total de 8.699.457,40 euros i ingressos per un total de 8.135.007,71 euros. Aquesta diferència ha quedat ajustada ja que una part important de la inversió s’ha realitzat amb romanent de l’exercici anterior, concretament 843.096,07 euros. Cal destacar però l’important esforç inversor realitzat en un any de dificultats econòmiques generals, l’acabament de l’obra de rehabilitació del Convent de Sant Francesc, feta en part amb estalvi, ha suposat un esforç important, i el retard en el cobrament de les subvencions de la Generalitat han fet patir durant uns mesos la tresoreria municipal. Per tal de solventar aquesta manca de liquiditat puntual s’ha concertat una operació de tresoreria l’any 2012 de 300.000 euros. Del pressupost ordinari de 2011 s’ha obtingut un estalvi net de 307.486,59 euros. Pel que fa a l’endeutament, el total a 31 de desembre de 2011, sumant-hi els imports a retornar a l’Estat corresponents a la participació dels Tributs dels anys 2008 i 2009, és de 3.662.869,75 euros, el que suposa una ràtio del 53 %, molt per sota del ràtio legalment permès.

Darrera actualització: 15.06.2017 | 17:23