Informació de la seu

Què és la Seu Electrònica?


És un espai electrònic de relació amb l'Administració, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica. I així, també, se n'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

Titularitat i òrgan responsable de la gestió


La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Santpedor.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments


Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Santpedor que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits, accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de Dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d'accés als serveis


Seu Electrònica:
URL: https://www.santpedor.cat/seu-electronica.htm
Emès per a : Ajuntament de Santpedor
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Gestió Tributària:
URL: https://orgt.diba.cat/cat/Iinfocon.asp?cdclie=191&municipi=1
Emès per a : Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB):
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Tramitació electrònica
URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=437
Emès per a: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=17
Emès per a: Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server CA - G3

Notificacions electròniques:
URL: https://usuari.enotum.cat
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 Public Primary CA

Eines de validació de certificats


  1. El Consorci Administració Oberta de Catalunya ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o signatura: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/validador/
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es/valide/?
Darrera actualització: 22.12.2021 | 09:06
Darrera actualització: 22.12.2021 | 09:06