Mapa capacitat acústica

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona, i per tant, la qualitat acústica del territori. El ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 4 de març de 2014, va aprovar el Mapa de Capacitat Acústica.

El mapa a Santpedor


Tota la zona del nucli urbà, està catalogada de tipus A4 (predomini de sòl d’ús residencial), llevat d’algunes excepcions. Les escoles i llars d’avis estan considerades zona A2, (predomini de sòl d’ús sanitari docent i cultural) de màxima protecció acústica. També trobem algunes zones de transició amb el polígon industrial Les Verges. Aquestes zones, són majoritàriament residencials classificades de tipus B1 (Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents). També trobem una zona C1 (usos recreatius i d‟espectacles) a la zona de Cal Llovet. Això ha obligat a posar una zona de transició que envolta Cal Llobet de tipus B1 sobre zones residencials.

La figura següent mostra el mapa de capacitat del nucli urbà de Santpedor.

El mapa al Mirador


És una zona essencialment residencial formada per habitatges unifamiliars aïllats amb jardí propi. Tota aquesta zona es classifica com A4 (de sòl d’ús residencial). S’observa alguna activitat classificada com a B1 (Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents). La figura següent mostra el mapa de capacitat acústica corresponent.

Darrera actualització: 20.12.2021 | 18:41
Darrera actualització: 20.12.2021 | 18:41