Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi clicant aquí.

Darrera actualització: 20.08.2021 | 12:26
Darrera actualització: 20.08.2021 | 12:26