POUM

Pla d'ordenació urbanística municipal


Santpedor disposa d’un Pla d’Ordenació Urbana Municipal aprovat el 2013. Quatre anys més tard, el POUM ha sofert una modificació puntual i se n’està tramitant una segona. La segona modificació puntual que s’està treballant té per objectius reajustar els límits del sòl urbà al nord-oest del nucli de Santpedor a través del canvi de classificació de sòl no urbanitzable a sòl urbà d’una àrea de prop de 4 hectàrees. Aquestes modificacions no comporten canvis significatius a la idea original del planejament municipal. Entre altres coses, han permès completar el camí de ronda del nucli urbà fins a la carretera de Navarcles.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una norma de gran importància, que ordena urbanísticament Santpedor i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. La seva vigència és indefinida, però estableix unes previsions temporals per a la seva execució, que normalment abasten períodes de temps considerablement llargs.

El POUM classifica el terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells, ja sigui espais públics (carrers, places, parcs, etc.), construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut…), patrimoni arquitectònic, mobilitat i zones verdes per citar alguns exemples.

Darrera actualització: 20.06.2022 | 11:20
Darrera actualització: 20.06.2022 | 11:20