Aprovacions inicials

En aquest espai trobareu la documentació d'aquells projectes que han estat aprovats inicialment per al vostre coneixement. Si voleu participar podeu fer-ho també a través del web, enviant la vostra instància amb les aportacions en aquesta fase inicial.

 • Aprovació inicial de la modificació puntual número 4 del POUM 07/10/2021

  Aquí trobareu tota la documentació en referència a l'aprovació inicial de la modificació número 4 del POUM de Santpedor, que s'ha aprovat per Ple extraordinar-urgent en data 6 d'octubre de 2021. 

  La documentació que s'annexa i que es pot consultar correspon a: 
  - Informe de l'equip redactor
  - Estudi ambiental
  - Memòria

 • Aprovació Inicial del Pressupost General per a l'Exercici Econòmic 2020 26/05/2020

  Aquí trobareu la informació que necessiteu del Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2020. També les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

  Cliqueu per a obtenir més informació

Darrera actualització: 07.02.2019 | 13:08
Darrera actualització: 07.02.2019 | 13:08