Competències i funcions

La Llei 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL) estableix, en el seu redactat actual, que els municipis –per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències– poden promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions del seu veïnat.

Les funcions de l'Ajuntament són les establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.

Competències pròpies


Les competències pròpies dels municipis només poden ser determinades per llei i s’exerceixen en règim d’autonomia i sota responsabilitat pròpia, atenent sempre la deguda coordinació en la seva programació i execució amb les altres administracions públiques.

D'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei de bases de règim local, l'Ajuntament  exercirà com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, les matèries següents:

 1. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística, protecció i gestió del patrimoni històric, promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera y conservació i rehabilitació de l'edificació.
 2. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 3. Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 4. Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 5. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 6. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 7. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 8. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 9. Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 10. Protecció de la salubritat pública.
 11. Cementiris i activitats funeràries.
 12. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 13. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 14. Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial.
 15. Promoció en el seu terme municipal de la participació de la ciutadania en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Competències delegades


L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències respectives, poden delegar en els ajuntaments l’exercici de les seves competències. Les competències delegades s’exerceixen en els termes que estableix la disposició o l’acord de delegació, segons correspongui.

Competències voluntàries


Les entitats locals només poden exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública.

Serveis mínims


La legislació de regim local estableix quins són els serveis mínims que els municipis han de prestar, obligatòriament, en funció del seu nombre d’habitants.

Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

 1. En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
 2. En els municipis amb una població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
 3. En els municipis amb una població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic.
 4. En els municipis amb una població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.
Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:00
Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:00