El Ple de l'Ajuntament es reuneix avui a les 19.30h

Dimarts, 13 d'abril de 2021 a les 00:00

Avui a les 19.30h el Ple de l'Ajuntament de Santpedor es reuneix de forma telemàtica. Podeu seguir la sessió en directe al canal de Youtube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1 - APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS

2- DICTÀMENS:

 1. Autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades a favor de dos funcionaris de la Corporació.
 2. Aprovació de la recuperació en via administrativa de dues finques de propietat municipal.
 3. Declaració de caducitat i nova incoació de procediment sancionador per la tinença d'animals potencialment perillosos.
 4. Ratificació del Decret d'Alcaldia sobre aprovació del pla pressupostari període 2022-2024.
 5. Actualització de l'encomana de gestió i del conveni-tipus de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).
 6. Aprovació inicial de la modificació puntual III del POUM.
 7. Pròrroga del conveni per a l'assignació de 7 places col·laboradores de la residència municipi Can Jorba.
 8. Cessió gratuïta de béns municipals a la Creu Roja Manresa.
 9. Adhesió al protocol violències sexuals en espais d'oci nocturn al Bages.
 10. Modificació de l'ordenança fiscal núm 24 per la prestació de serveis d'activitats per a infants i joves.
 11. Aprovació expedient modificació de crèdit 4/2021 de suplement de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

3 - MOCIONS:

 1. Moció de rebuig als projectes fotovoltaics i eòlics emparats en el decret llei 16/2019, presentada per la CUP.

4 - DONACIÓ A COMPTE: 

 1. Donar a compte al ple de l'informe d'intervenció dels acords adoptats contraris a les objeccions formulades durant l'any 2020. 
 2. Donar a compte al ple de la Corporació de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de 2020. 
 3. Donar compte al ple de l'informe resum anual del control intern 2020.

5 - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA. 

6 - PRECS I PREGUNTES 

Darrera actualització: 13.04.2021 | 14:05