El Ple de l’Ajuntament es reuneix avui a les 19.30h

Dimarts, 9 de novembre de 2021 a les 08:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari d’octubre, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. També es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- DICTÀMENS:
1.1.- DICTAMEN APROVACIÓ DE LES BASES I DE LES CONDICIONS D’ACCÉS ALS AJUTS PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS I PER LLOGUER O QUOTES HIPTOECARIES A PERSONES DE SANTPEDOR PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR  L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID19 O ATENDRE DIFERENTS SITUACIONS DE VULNERABILITAT SOCIOECONÒMICA
1.2.- DICTAMEN SOBRE LA DECLARACIÓ OBRA D'ESPECIAL INTERÈS PEL RECONEIXEMENT DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES 
1.3.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14/2021 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

2.- MOCIONS:
2.1.- MOCIÓ PER ELABORAR UNA LLEI DE MILLORA URBANA, SOCIAL I AMBIENTAL DE BARRIS I VILES (NOVA LLEI DE BARRIS) PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SeCP-ECG 
2.2.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA QUE ANUL.LA EL MÈTODE DE DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC 

3.- DONACIÓ A COMPTE:
3.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2021

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 05.11.2021 | 09:28