El Ple de l’Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 12 de d’abril de 2022 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari d’abril, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- DICTÀMENS: 

2.1.- DICTAMEN SOBRE DESIGNACIÓ SECRETÀRIA DEL JUTJAT DE PAU DE SANTPEDOR 

2.2.- DICTAMEN CANVI D’ADSCRIPCIO DE L’ÀREA BÀSICA DE SALUT i CREACIÓ NOVA ÀREA BÀSICA ABS-SANTPEDOR 

2.3.- DICTAMEN SOBRE DECLARACIÓ OBRA D'ESPECIAL INTERÈS PEL RECONEIXEMENT DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES  

2.4.- DICTAMEN PER APROVAR LA SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI 2021 REFERENT A L'ASSIGNACIÓ DE LES 27 PLACES COL.LABORADORES DE LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL CAN JORBA, PER L'EXERCICI 2023 

2.5.- DICTAMEN INCOAR PROCEDIMENT INFORMATIU EN RELACIÓ AL PRESUMPTE INCOMPLIMENT DELS PREUS ESTABLERTS PER L’ORDENANÇA FISCAL PER PART DE LA CONCESSIONÀRIA L’ONADA EN LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL CAN JORBA 

2.6.- DICTAMEN INCOAR PROCEDIMENT INFORMATIU EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI PER PART DE L’ONADA 

2.7.- DICTAMEN APROVACIÓ PERSONACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA EN QUALITAT DE PART DEMANDADA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 116/2022-B 

2.8.- DICTAMEN APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS ADREÇADES A ALUMNES AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES DE SANTPEDOR 
 
2.9.- DICTAMEN DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA LICITADORA SOLID BUILDING SL
 
2.10.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2022 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

3.- MOCIÓ: 

3.1.- MOCIÓ DE SUPORT AL DRET D'AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT 
 
4.- DONAR COMPTE AL PLE: 

4.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2021  

4.2.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIO DELS ACORDS ADOPTATS CONTRARIS A LES OBJECCIONS FORMULADES DURANT L’ANY 2021  

4.3.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN 2021 

5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA 

6.- PRECS I PREGUNTES 
 

Darrera actualització: 08.04.2022 | 11:08