El Ple de l'Ajuntament es reuneix aquest dimarts a la Capella de Sant Andreu

Dimarts, 8 de novembre de 2022 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de novembre, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- DICTÀMENS:

2.1- DICTAMEN ESMENA D'ERROR EN L'APROVACIO PRIMERA PRORROGA CONTRACTE ENLLUMENAT PUBLIC I INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
2.2.- DICTAMEN MODIFICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANTPEDOR, MÉS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS
2.3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANTPEDOR MÉS ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS D’ADEQUACIÓ
2.4.- DICTAMEN APROVACIO MODIFICACIO NO PREVISTA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER AL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PUBLIC I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANTPEDOR, MÉS ELS TREBALLS COPMPLEMENTARIS D’ADEQUACIÓ
2.5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14/2022 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
2.6.- DICTAMEN APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER 2023
2.7.- DICTAMEN PLE DECLARACIÓ CADUCITAT I INCOACIÓ NOU PROCEDIMENT INTERPRETACIÓ CONTRACTUAL PLECS CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEI PÚBLIC I OBRA "RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA CAN JORBA"
2.8.- DICTAMEN DEL PLE DE LA CORPORACIÓ RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU RAFA MARTINEZ
2.9.- DICTAMEN APROVACIÓ PLA LOCAL INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA SANTPEDOR 2022-2026

3.- DONACIÓ DE COMPTE AL PLE:

           3.1-DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 EN EL 3R TRIMESTRE DE 2022

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I REOLUCIONS D’ALCALDIA

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.11.2022 | 13:11