El Ple de l'Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de març, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- DICTÀMENS:

2.1.- DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, EN MATÈRIA DE JOVENTUT 2022-2025.
2.2.-DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA PER A LA COORDINACIÓ, PRESTACIÓ I FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2022-2025 I ELS SEUS ANNEXOS.
2.3.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2024 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANTPEDOR DE 27 PLACES DE SERVEI DE LA RESIDÈNCIA CAN JORBA.
2.4.- DICTAMEN SOBRE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D’INTERPRETACIO CONTRACTUAL DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC AMB OBRA “RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DE SANTPEDOR CAN JORBA” EN RELACIO AL CONCEPTE D’AUDITORIA ECONOMICA, SIGNADA I VALIDADA AL QUE ES REFEREIX EL PLEC DE CLAUSULES, AMB REQUERIMENT D’APORTACIO DE LES AUDITORIES PENDENTS.
2.5.- DICTAMEN APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
2.6.- DICTAMEN DECLARACIÓ OBRA D’ESPECIAL INTERÈS PEL RECONEIXEMENT DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES.
2.7.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A GABRIEL CALAF SL.
2.8.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A CORPORACION CLD SUTR SL.
2.9.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U.
2.10.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ NO PREVISTA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES FASES 2, 3, 4, 5 I 6 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL MIRADOR DE MONTSERRAT.
2.11.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTUAL PER PREUS CONTRADICTORIS EN EL CONTRACTE D’OBRES DE LES FASES 2, 3, 4, 5 i 6 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ COMPLEMETÀRIA DEL MIRADOR DE MONTSERRAT.

3.- MOCIÓ:
3.1.- MOCIÓ DE SUPORT A LES DEMANDES DE LA VAGA INDEFINIDA DE LESTREBALLADORES DEL CENTRE RESIDENCIAL “ELS COMTALS” DE LAFUNDACIÓ AMPANS, QUE ES PRESENTA A PETICIÓ D’ACCIÓ SINDICAL BAGES(ASB) PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT.

4.- DONAR A COMPTE AL PLE:
4.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIO DELS ACORDS ADOPTATS CONTRARIS A LES OBJECCIONS FORMULADES DURANT L’ANY 2022.

5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA
6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.04.2023 | 13:23