El Ple de l'Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 9 de maig de 2023 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de març, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- DICTÀMENS:
2.1.- DICTAMEN PER L'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR
2.2.- DICTAMEN APROVACIÓ DEL PROTOCOL INTERN PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ, ACTUACIÓ, SEGUIMENT I REPARACIÓ DAVANT SITUACIONS D'ASSETJAMENT SEXUAL PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL, IDENTITAT DE GÈNERE I EXPRESSIÓ DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR
2.3.- DICTAMEN PER L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, L’AJUNTAMENT DE SANTPEDOR I EL CENTRE EDUCATIU LA SERRETA PER A LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI DE CUINA EN LA MODALITAT CUINA “COMPARTIDA”
2.4.- DICTAMEN SOBRE INADMISSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ SOBRE ESTATS FINANCERS 2022 APORTADA PER LA CONCESSIONARIA RESIDENCIA TERCERA EDAT L’ONADA SL, EN RELACIÓ AL SERVEI PÚBLIC DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN CAN JORBA I REQUERIMENT APORTACIÓ AUDITORIA
2.5.- DICTAMEN DESESTIMAR SOL.LICITUD CONCESSIONÀRIA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN CAN JORBA, PEL PAGAMENT D’ENDARRERIMENTS I APLICACIÓ BESTRETES ALS USUARIS DE PLACES MUNICIPALS
2.6.- DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEFINITIVA DE LA MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL MIRADOR DE MONTSERRAT 
2.7.- DICTAMEN RELATIU A L’ADOPCIÓ D’ACCIONS ADREÇADES A RESOLDRE LES INCIDÈNCIES SORGIDES EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL RAFA MARTINEZ
2.8.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A GABRIEL CALAF SL 
2.9.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A CORPORACION CLD SUTR SL

3.- DONAR A COMPTE AL PLE:
3.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2022
3.2.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2023 
3.3.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN 2022 
4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA
5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 08.05.2023 | 14:05