El Ple de l'Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19 h

Dimarts, 12 de setembre de 2023 a les 08:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de setembre, a les 19 h a la Capella de Sant Andreu.

Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior.

 

t.- Dictàmens.- 

 

2.1.- Dictamen suspensió procediment i inici tràmit per encarregar informe especialitzat documentació referent a les auditories econòmiques corresponents als exercicis 2014 a 2022 de la concessió administrativa del servei públic amb obra “residència i centre de dia per a gent gran Can Jorba.

 

2.2.- Dictamen aprovació xifra final de població a 1 de gener de 2023.

 

2.3.- Dictamen aprovació d’adhesió a la primera pròrroga del contracte basat 2021.04-a02 en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2021.04).

 

2.4.- Dictamen sobre modificació de l’acord plenari que va aprovar la dedicació i les retribucions dels càrrecs electes.

 

2.5.- Dictamen ratificació decret alcaldia resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del projecte tècnic relatiu a l’ampliació i reforma del pavelló poliesportiu municipal Rafa Martínez.

 

2.6.- Dictamen aprovació expedient de la modificació no prevista en el plec de clàusules administratives particulars del contracte per l’execució de les obres incloses a la modificació del projecte executiu de l’ampliació i reforma del pavelló poliesportiu municipal Rafa Martínez.

 

2.7.- Dictamen aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM.

 

2.8.- Dictamen aprovació expedient modificació de crèdit 9/2023 de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

 

2.9.- Dictamen aprovació reconeixements extrajudicials de crèdit.

 

t.- donacions a compte.

 

3.1.- Donar compte al ple de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012 en el 2n trimestre de 2023 (x2023001766).

 

3.2.- Donar compte al ple de les línies fonamentals del pressupost 2024 (x2023003191).

 

4.- Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia.

 

5.- Precs i preguntes 

 

segon.

- Notificar la present resolució als membres regidors del ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'ajuntament.

 

Darrera actualització: 12.09.2023 | 08:49