El Ple de l’Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 10 de de maig de 2022 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de maig, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- DICTÀMENS: 
2.1.- DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, EL CENTRE EDUCATIU ESCOLA LA SERRETA I L’AJUNTAMENT DE SANTPEDOR PER A LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI DE CUINA EN LA MODALITAT CUINA “COMPARTIDA”

2.2.- DICTAMEN DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT I NOVA INCOACIÓ DE PROCEDIMENT D'INTERPRETACIÓ CONTRACTUAL DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC AMB OBRA "RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN CAN JORBA DE SANTPEDOR 

2.3.- ADJUDICACIÓ ALIENACIÓ ONEROSA DE BÉ PATRIMONIAL PER SUBHASTA SUCCESSIVA DE LA FINCA SITUADA AL C/ REVEREND DR. ANTONI VILA 42 

2.4.- PROP_PLE APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PER ACTUALITZACIO DE PREUS DEL PROJECTE TÈCNIC I ESTUDI D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PER A L’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL RAFA MARTINEZ 

2.5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2022 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

2.6.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PER L’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL RAFA MARTÍNEZ”

3.- MOCIONS:
3.1.- MOCIÓ SOBRE L'ÚS DEL PROGRAMA ESPIA DE VIGILÀNCIA PEGASUS I ALTRES PROGRAMES EQUIVALENTS PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SeCP-ECG
3.2.- MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE A SANTPEDOR PREENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT

4.- DONAR COMPTE AL PLE:
4.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2022

5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 09.05.2022 | 14:36