El Ple de l’Ajuntament es reuneix avui a les 19.30h

Dimarts, 14 de setembre de 2021 a les 00:00

Avui a les 19.30h el Ple de l'Ajuntament de Santpedor es reunirà de forma telemàtica. Podeu seguir la sessió en directe al canal de Youtube de l'Ajuntament.

 ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- DICTÀMENS:

2.1.- DICTAMEN XIFRA OFICIAL PADRO GENER 2021 (X2021000943)

2.2.- DICTAMEN PER PROPOSAR A LA SALA DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT (X2021002010)

2.3.- DICTAMEN DESIGNACIÓ REPRESENTANT MUNICIPALS A LA COMISSIÓ PLENÀRIA DEL PROJECTE BAGES TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA 2021-2022 (X2021001242)

2.4.- DICTAMEN AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT REALITZACIÓ ACTIVITATS PRIVADES PER PART D'UNA/A FUNCIONARI/A (X2021002316)

2.5.- DICTAMEN AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS PRIVADES A FAVOR D’UN FUNCIONARÌ DE LA CORPORACIÓ (X2021002317)

2.6.- DICTAMEN ADHESIÓ AL IV PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE 2021-2025 PROMOGUT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES (X2021002665)

2.7.- DICTAMEN APROVACIÓ ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA EN MATÈRIA DE JOVENTUT I CONCRECIÓ DE L'ATORGAMENT ECONÒMIC PER L'EXERCICI 2021 (X2017002357)

2.8.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL III DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (X2021000314)

2.9.- DICTAMEN APORTACIÓ NOVA DISTRIBUCIÓ APORTACIONS A LA MANCOMUNITAT DE SANEJAMENT DEL BAGES ANYS 2018 I 2019 (X2021002438)

2.10.- DICTAMEN APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES UBICADES A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL I DE CONSERGERIA EN ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS (X2020001165)

2.11.- DICTAMEN SOBRE LA RECTIFICACIÓ ERRADA DETECTADA I RETROACCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA (X2021001178)

2.12.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2021 DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (X2021002446)

2.13.- DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2020 (X2021001386)

3.- DONAR COMPTE AL PLE:

3.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 EN EL 2N TRIMESTRE DE 2021 (X2021001208)

3.2.- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022 (X2021002716)

4.- MOCIÓ:

4.1.- MOCIÓ RELATIVA A LA LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2020 (X2021002942), PRESENTADA PER ERC

5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 14.09.2021 | 12:24