El Ple de Santpedor congela durant un any les tramitacions i llicències urbanístiques a la zona de la Serreta per millorar la integració de les noves edificacions

Dimecres, 15 de maig de 2024
  • La sessió ordinària celebrada ahir va tractar 7 dictàmens més, una moció per a l’elaboració d’un Reglament regulador de la participació dels grups municipals en els mitjans de comunicació municipals i  una altra moció per millorar el servei d’autobús a Santpedor.

El Ple ordinari de maig celebrat ahir va aprovar per unanimitat un sobrevingut que feia referència a la suspensió durant un any de les tramitacions i llicències en l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística Oest (PAU Oest). La zona és la que comprèn els terrenys sobre la carretera BV-4511 direcció Callús i per sota del carrer Joan XXIII, limitat a l’est pels carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Prat de la Riba i a l’oest pel camí de La Serreta en el límit del sòl urbà.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santpedor, aprovat el 2013, preveu un creixement en nombre d’habitants desproporcionat. En l’àmbit del PAU Oest el POUM recull les determinacions d’un antic Pla parcial de l’any 2011, amb una ordenació impròpia i  una tipologia d’habitatges amb un fort impacte paisatgístic.

La suspensió de llicències aprovada té com a finalitat modificar el planejament urbanístic per tal d’establir una ordenació que millori la integració de les noves edificacions i dels sistemes urbanístics, que respecti la sostenibilitat i els valors paisatgístics del municipi, i que adopti unes estratègies de gestió que garanteixin el desenvolupament de l’àmbit. Alhora, la nova ordenació permetrà un 40% d’habitatge de protecció pública, molt superior al previst en  l’ordenació vigent que és d’un 20%, amb un 10% addicional a determinar.

 

La sessió ordinària d’ahir també va aprovar el dictamen sobre incoació de procediment d’incompliment contractual a la concessionària L’Onada del servei públic de residència i servei de dia de la residència municipal Cal Jorba. El dictamen s’aprovava després d’haver-se detectat incompliments contractuals per imports corresponents a serveis que no s’ajusten als aprovats i a serveis no autoritzats.

L’informe tècnic exposa que hi ha una manca de criteri objectiu i requisits tècnics per tal de determinar si una persona ocupa una plaça municipal o privada i que la concessionària aplica preus, tant de servei de residència com de servei de centre de dia, que no corresponen a les ordenances fiscals vigents, corresponents a l’Ordenança fiscal número 7 que regula el preu públic del servei de Residència assistida i centre de dia per a gent gran “Can Jorba”. Aquest dictamen es va aprovar amb 9 vots a favor d’ERC, SxS i CUP-Amunt i 4 en contra del SEAM.

 

El Ple aprovava per unanimitat la ratificació del Decret d’Alcaldia 2024DECR000208 de 24 d’abril, sobre incoació per vicis ocults obres urbanització Mirador, després de detectar-se unes deficiències en el reblert de les rases en alguns carrers de la urbanització del Mirador.  D’aquesta manera, l’Ajuntament reclama a l’empresa que arreglin les deficiències abans que s’acabi la garantia el febrer del 2025  detectades en els carrers Avellaner, Ametller i Noguer i encreuaments Boix i Cedre i Plataner i Boix.

La moció per a l’elaboració d’un Reglament regulador de la participació dels grups municipals en els mitjans de comunicació municipals presentada pel grup municipal CUP-Amunt amb l’adhesió d’ERC, es va aprovar amb tots els vots a favor.

ALTRES TEMES DEL PLE

La sessió ordinària d’ahir va durar aproximadament tres hores i va comptar amb 6 dictàmens més, i una altra moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT.

El Ple va aprovar una modificació singular de la plantilla i la relació de llocs de treball (RLT) respecte a la inclusió d’un lloc de treball de vicesecretari/ària, de classe tercera, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala Secretaria-Intervenció, subgrup A1. Es va aprovar amb 11 vots a favor per part d’ERC, SxS i SEAM i 2 abstencions per part de la CUP-Amunt.

Hi va haver quatre dictàmens més que es van aprovar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores. Un d’ells és la declaració d’obra d’especial interès del carrer Santa Maria, 14, perquè el veí/ïna de Santpedor es pugui acollir a la bonificació de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) per obres d’arranjament, millora i embelliment de façanes i cobertes al Barri Antic. Un altre era per una concessió administrativa de dret funerari sobre el nínxol núm.907 del Cementiri Municipal, per un període de 50 anys.

Els altres dos aprovats van ser per autoritzar la compatibilitat per l’exercici d’activitats privades per a dos funcionaris de l’Ajuntament. Els dictàmens estableixen que a banda de les seves responsabilitats amb el consistori, poden treballar de forma autònoma en altres projectes mentre les feines no tinguin relació amb el poble i s’ajustin a la normativa que així ho regula.

La Moció per millorar el servei d’autobús a Santpedor presentada pel grup municipal CUP-Amunt no va prosperar. Va comptar amb 6 vots a favor per part de la CUP-Amunt i SEAM i 7 en contra per part d’ERC, SxS, i vot de qualitat de l'alcalde.

A la sessió d’ahir, els regidors i regidores van donar compte al Ple: l’informe d’Intervenció dels acords adoptats contraris a les objeccions formulades durant l’any 2023, l’aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2023, l’informe de resum anual del control intern i l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 en el 1er. trimestre de 2024.

L’equip de Govern es va sotmetre al control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia i va respondre precs i preguntes que van formular els regidors i regidores a l’oposició.

Podeu tornar a veure la videoacta del Ple un cop s’actualitzi la plataformahttps://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica.

Darrera actualització: 15.05.2024 | 16:50