La Generalitat obre convocatòria per sol·licitar el Bo Lloguer Jove

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 00:00

Del 8 al 17 de juny de 2022 les persones d’entre 18 i 35 anys poden sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer. 

Què és el Bo Jove de Lloguer?

El Bo Jove de Lloguer  o bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió. Es concedirà per dos anys i la convocatòria estarà oberta de forma continuada i permanent.

El poden sol·licitar les persones que visquin de lloguer, compartint habitatge o en una habitació llogada i també aquells joves que tinguin previst viure de lloguer, però encara no hagin començat a fer-ho. Es podrà demanar fins al 17 de juny a les 17 h de la tarda.

L’ajuda, oferta a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es gestionarà i s’atorgarà per estricte ordre de sol·licitud i, per tant, s’aconsella poder tenir preparada tota la documentació necessària i realitzar el tràmit per internet. Per fer-ho, és necessari disposar d’un certificat digital, el certificat de titularitat d’un compte bancari, el contracte de l’habitatge o habitació i els rebuts dels pagaments (en cas no haver-se iniciat el lloguer).

Cal recordar que, tal com es marca a les bases, un cop passat el primer any de la concessió de la subvenció, es verificarà que es mantinguin tots els requisits.


Per poder-la demanar cal:

 • Tenir fins a 35 anys, 35 anys inclosos, en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Acreditar residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos de la unitat de convivència que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 IRSC pels ingressos del 2020.
 • Font regular d’ingressos: acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud o una durada prevista de 6 mesos des de la sol·licitud.
 • Ser titular del contracte de lloguer o de cessió d’ús d’habitatge o d’habitació.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650 €/mes (lloguer habitatge) i 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • No estar sotmès a cap supòsit de prohibició per ser beneficiari de subvencions i complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.


Documentació necessària:

Originals:

 • Sol·licitud omplerta (només en el cas del tràmit presencial)
 • NIE de la unitat de convivència, si s’escau.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús d’habitatge o d’habitació i d’acreditació de pagament de la fiança.
 • Rebuts de lloguer pagats fins a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària o certificat de titularitat bancària del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 • Altra documentació: conveni o sentència de separació o divorci, inici de la vida laboral l’exercici 2021 o 2022 (contracte de treball, nòmines, certificat d’imputacions AEAT 2021, declaració responsable d’ingressos)

 

Presentació sol·licituds:

Telemàticament

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://habitatge.gencat.cat/bojove

Darrera actualització: 08.06.2022 | 09:24