L’Ajuntament aprova els nous ajuts escolars per al curs 2024-25

Dimecres, 10 d’abril de 2024
  • El Ple ordinari d’abril també va aprovar la modificació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música, així com quatre dictàmens més.

El Ple ordinari d’abril va aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts escolars per a famílies amb necessitats socioeconòmiques amb fills i filles empadronats que estiguin estudiant. Concretament, es tracta de l'alumnat de 3 a 16 anys i l’Ajuntament hi destinarà un total de 9.000 euros. Un cop s’aprovi de forma definitiva, es faran públiques al web de l’Ajuntament per tal que les famílies puguin acollir-se a la convocatòria. Si no hi ha al·legacions, és previst que la convocatòria es faci al juny.

L’import a concedir a cada família es determinarà amb relació als punts assignats a les bases reguladores i l’aplicació del barem econòmic i sociofamiliar. El dictamen es va aprovar amb 11 vots a favor d’ERC, SxS i SEAM i 2 vots en contra per part de la CUP.

Una altra de les modificacions aprovades ahir al Ple va ser la de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic de l’Escola Municipal de Música de Santpedor que entrarà en vigor el nou curs 2024-25. D’una banda, es reduirà el preu públic per a famílies monoparentals equiparat al que actualment s’aplica per famílies nombroses. De l’altra, es farà una reducció de fins al 50% per l’alumnat inscrit al programa de sensibilització per majors de 65 anys o pensionistes, que equivaldrà a 12 € mensuals. A més, es proposa una actualització de les tarifes per ajustar-los als costos reals, amb un increment d’un 7% en els preus unitaris. Això suposa un augment aproximat d’entre 1,5 i 6 euros segons el tipus de programa. També se suggereixen uns preus simplificats de la matrícula que permeten reduir-ne el preu, amb dues úniques distincions per majoria d’edat i en funció del moment en què es fa efectiva.

Es va aprovar amb 7 vots a favor per part d’ERC i SxS i 6 en contra per part de la CUP i SEAM.

 

ALTRES TEMES DEL PLE

El ple ordinari d’abril celebrat ahir va aprovar 4 dictàmens més.

Es va aprovar per unanimitat la renovació del conveni de quatre anys prorrogables per a la cessió de la gestió de l’ús de 2 habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es tracta de 2 habitatges dels quals ja disposa l’Ajuntament de Santpedor. La regidoria està treballant amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la possible cessió de més domicilis d'ús municipal.

Ahir també s’aprovava per unanimitat encomanar a la Diputació de Barcelona la gestió de la selecció de personal temporal de tècnic-auxiliar per a la biblioteca Pare Ignasi Casanovas. Es tracta d’un procediment que es pot sol·licitar a la Diputació per accedir a la seva borsa supramunicipal de biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques Municipals.

També van quedar actualitzats els coeficients per calcular la base imposable de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’ordenança fiscal reguladora de l’Impost s’ha modificat de forma provisional segons marca l’actualització que n’ha fet l’Estat. Podreu consultar l’ordenança al web de l’Ajuntament. El dictamen es va aprovar amb 11 vots a favor d’ERC, SxS i SEAM i 2 abstencions per part de la CUP.

El reconeixement extrajudicial de crèdit de 1741,38 euros per la gestió de residus de l’abocador i el buidatge de contenidors rebia 7 vots a favor per part d’ERC i SxS i 6 vots en contra per part de SEAM i la CUP.

La sessió acabava amb el Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia i precs i preguntes que va contestar l’Equip de Govern.

Podeu tornar a veure la videoacta del Ple un cop s’actualitzi la plataforma: https://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica

Darrera actualització: 12.04.2024 | 09:08