L'Ajuntament de Santpedor es compromet a garantir el dret a l'habitatge

Dimarts, 24 de maig de 2022 a les 00:05

El dret a l'habitatge és un dret fonamental, recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tal de garantir aquest dret a Santpedor, d'acord amb la moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT, aprovada al ple de maig (amb els vots a favor de la CUP, ERC, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem i l'abstenció de Junts per Santpedor), l'Ajuntament de Santpedor fa públics els acords aprovats:

1. Elaborar un Pla d’Acció Municipal d’Habitatge i un estudi per tal d’identificar tots els habitatges desocupats a Santpedor i la seva situació.

2. Iniciar els tràmits per a la creació d’un Oficina Local d’habitatge per tal de gestionar una borsa d’habitatge i el parc immobiliari públic, assessorar jurídicament les persones llogateres, oferir vies de mediació en conflictes entre persones llogateres i propietat i realitzar un seguiment sobre l’accés a l’habitatge de Santpedor.

3. Impulsar a través de l’Oficina d’Habitatge la creació d’una borsa d’habitatge per a persones propietàries i persones llogateres de la qual les persones propietàries podran posar a disposició de l’Ajuntament l’habitatge buit per tal que l’Ajuntament el gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició de pic o altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals. L’Ajuntament estudiarà l’oferiment de garanties de pagament i manteniment, ajudes a la rehabilitació dels immobles i bonificacions fiscals quan s’escagui.

4. Impulsar l’aplicació d’un recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles d’aquells immobles d’ús residencial que es trobin en situació de desocupació permanent sense justificació expressa, d’acord amb la legislació catalana sobre habitatge.

5. Augmentar el parc immobiliari públic destinat a lloguer social i assequible explorant totes les possibilitats existents, com ara l’opció de tanteig en habitatges provinents de grans tenidors, la compra de pisos socials o la cessió de solars públics.

6. Fomentar el model de promoció cooperativa d’habitatges, a través de la cessió d’ús de solars públics.

7. Iniciar el procediment per a declarar Santpedor com a àrea amb mercat d’habitatge tens, si s’acredita el compliment de les condicions establertes en la normativa vigent.

8. Estudiar en futures modificacions del POUM la inclusió d’increment d’Habitatge Protegit.

9. Incorporar a l’estratègia municipal d’habitatge les consideracions que en matèria d’habitatge s’assoleixen fruit del procés participatiu del Projecte de Salut Comunitària en curs, impulsat pel CAP Santpedor i la regidoria de Salut.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 10:59

Imatges