Ple ordinari març 2012

Dilluns, 5 de març de 2012
L’Ajuntament en sessió de Ple ha de reunir-se a la Capella de Sant Andreu el proper dia 6 de març de 2012 a les 19:30 hores, en primera convocatòria i amb caràcter OrdinariL’ordre del dia de la sessió és el que es relaciona a continuació.A.- DELIBERACIÓ D’ASSUMPTES1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.2. APROVACIÓ AVANÇ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM), L'INFORME DE SOSTENIBILITAT PRELIMINAR I EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA3. DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC AMB OBRA: RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS4. NOMENAMENT DIRECTOR ASSOCIACIÓ GESTORA RÀDIO SANTPEDOR5. MOCIÓ SOBRE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS A SANTPEDOR6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.B.- CONTROL DELS ÓRGANS DE GOVERN1. Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i de les Resolucions d’alcaldia.2. Informació de regidories.3. Precs i preguntes
Darrera actualització: 15.06.2017 | 17:23