Santpedor celebra el ple ordinari de maig aquest dimarts

Dilluns, 13 de maig de 2024

 

L'Ajuntament de Santpedor celebrarà dimarts 14 maig el ple ordinari a les 19 h a la Capella Sant Andreu. El podreu seguir en directe per YouTube o a través de Ràdio Santpedor al 90.0 FM.

 

ORDRE DEL DIA

1.    Aprovació actes anteriors

2.    Dictàmens:

 

2.1.        Dictamen modificació singular de la plantilla i la relació de llocs de treball (RLT) respecte a la inclusió d’un lloc de treball de vicesecretari/ària

2.2.        Dictamen sobre incoació de procediment d’incompliment contractual a la concessionària del contracte de concessió del servei públic de residència i servei de dia, per imports corresponents a serveis que no s’ajusten als aprovats i a serveis no autoritzats

2.3.        Dictamen declaració obra d’especial interès pel reconeixement de bonificació de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres

2.4.        Dictamen autorització de compatibilitat per l’exercici d’activitats privades a favor d’un funcionari de la Corporació

2.5.        Dictamen autorització de compatibilitat per l’exercici d’activitats privades a favor d’una funcionària de la Corporació

2.6.        Dictamen sobre aprovació concessió dret funerari sobre nínxol del Cementiri Municipal

2.7.        Dictamen sobre ratificació del Decret d’Alcaldia 2024DECR000208 de 24 d’abril, sobre incoació per vicis ocults obres urbanització Mirador

 

3.    Mocions:

 

3.1.        Moció per a l’elaboració d’un Reglament regulador de la participació dels grups municipals en els mitjans de comunicació municipals presentada pel grup municipal CUP-Amunt

3.2.        Moció per millorar el servei d’autobús a Santpedor presentada pel grup municipal CUP-Amunt

 

4.    Donacions a compte:

 

4.1.        Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció dels acords adoptats contraris a les objeccions formulades durant l’any 2023

4.2.        Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2023

4.3.        Donar compte al Ple de l’informe Resum anual del control intern 2023

4.4.        Donar compte al Ple de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 en el primer trimestre de 2024

 

5.    Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia

 

6.    Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 13.05.2024 | 11:45