S'obre el termini per sol·licitar ajuts escolars per al curs 2021-2022

Divendres, 28 de maig de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de Santpedor ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts escolars. Hi ha temps des del 24 de maig fins al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Els ajuts escolars són subvencions destinades a llibres, material i sortides escolars dirigides a alumnes empadronats/des al municipi de Santpedor que cursin segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària obligatòria i que les seves famílies presentin necessitats socioeconòmiques.

L’Ajuntament de Santpedor destinarà aquest 2021 un total de 6.000€ per a la concessió d’aquestes subvencions. Les ajudes són una eina de suport econòmic als Serveis Socials Bàsics per minimitzar les conseqüències de les desigualtats socials existents.

La presentació de sol·licituds cal fer-la mitjançant la complementació de la sol·licitud i presentar-la a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o electrònicament a través d’una instància genèrica. És imprescindible adjuntar la documentació necessària a la sol·licitud:

General:

- Imprès oficial de sol·licitud (model normalitzat), degudament complimentat.

- Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutors i de tots els membres que formen la unitat de familiar majors de 14 anys

- Fotocòpia del llibre de família.

- Volant de convivència actual.

- Fotocòpia últim rebut de lloguer o hipoteca.

- En cas de separació o divorci, fotocòpia del conveni regulador presentat al jutjat o sentència de divorci on consti la quantitat a percebre en concepte de pensió alimentària i guarda dels menors; o bé denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments.

Econòmica:

- Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de TOTS els membres del nucli familiar, preferentment:

 •  Declaració de Renda complerta de l’exercici anterior, degudament segellada per l’òrgan competent i amb ANNEX de dades fiscals.

- En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’exercici anterior per no estar-hi obligats, d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:

 •  Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc.
 •  Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)
 •  Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’exercici anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
 • Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’exercici anterior, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
 • Si s’ha estat a l’atur o s’han percebut altres prestacions, certificat de l’organisme competent, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’any anterior.

- En cas de no haver tingut ingressos, caldrà:

 • Certificat negatiu emès per l’oficina de Treball i l’ Institut de la Seguretat Social, conforme no es percep cap prestació.
 • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (vida laboral).
 • Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc.

- En cas que la situació econòmica actual no sigui la mateixa que la de l’exercici anterior, en el moment de fer la sol·licitud, caldrà acreditar la situació de l’exercici anterior i també l’actual:

 • Declaració de Renda complerta, exercici anterior, degudament segellada per l’òrgan competent i amb ANNEX de dades fiscals.
 • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
 • Contracte de treball i nòmines de l’any en curs.
 • Certificat de prestacions, pensions, indemnitzacions, i altres.
 • Certificat d’altes i baixa a la Seguretat Social (vida laboral).

- Altre tipus de documentació específica, si s’escau:

 • Certificat del Departament d’Educació, si s’escau (necessari per acreditar mobilitat fora de Santpedor o redistribució de l’alumnat cap a l’escola concertada del mateix municipi).
 • Certificat de disminució de l’ICASS.
 • En cas de fills/es majors de 16 anys que estigui estudiant, el certificat del centre més l’informe de vida laboral.
Darrera actualització: 28.05.2021 | 08:45