Últims dies per sol·licitar ajuts escolars per al curs 2021-2022

Dimarts, 29 de juny de 2021 a les 00:00

Aquest dimecres 30 de juny acaba el termini per a la presentació de sol·licituds a la convocatòria d’ajuts escolars. 

Els ajuts escolars són subvencions destinades a llibres, material i sortides escolars dirigides a alumnes empadronats/des al municipi de Santpedor que cursin segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària obligatòria i que les seves famílies presentin necessitats socioeconòmiques.

L’Ajuntament de Santpedor destinarà aquest 2021 un total de 6.000€ per a la concessió d’aquestes subvencions. Les ajudes són una eina de suport econòmic als Serveis Socials Bàsics per minimitzar les conseqüències de les desigualtats socials existents.

La presentació de sol·licituds cal fer-la mitjançant la complementació de la sol·licitud i presentar-la a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o electrònicament a través d’una instància genèrica. És imprescindible adjuntar la documentació necessària a la sol·licitud:

General:

- Imprès oficial de sol·licitud (model normalitzat), degudament complimentat.

- Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutors i de tots els membres que formen la unitat de familiar majors de 14 anys

- Fotocòpia del llibre de família.

- Volant de convivència actual.

- Fotocòpia últim rebut de lloguer o hipoteca.

- En cas de separació o divorci, fotocòpia del conveni regulador presentat al jutjat o sentència de divorci on consti la quantitat a percebre en concepte de pensió alimentària i guarda dels menors; o bé denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments.

Econòmica:

Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de TOTS els membres del nucli familiarpreferentment:

 •  Declaració de Renda complerta de l’exercici anterior, degudament segellada per l’òrgan competent i amb ANNEX de dades fiscals.

En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’exercici anterior per no estar-hi obligats, d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:

 •  Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc.
 •  Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)
 •  Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’exercici anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
 • Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’exercici anterior, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
 • Si s’ha estat a l’atur o s’han percebut altres prestacions, certificat de l’organisme competent, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’any anterior.

En cas de no haver tingut ingressos, caldrà:

 • Certificat negatiu emès per l’oficina de Treball i l’ Institut de la Seguretat Social, conforme no es percep cap prestació.
 • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (vida laboral).
 • Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc.

En cas que la situació econòmica actual no sigui la mateixa que la de l’exercici anterior, en el moment de fer la sol·licitud, caldrà acreditar la situació de l’exercici anterior i també l’actual:

 • Declaració de Renda complerta, exercici anterior, degudament segellada per l’òrgan competent i amb ANNEX de dades fiscals.
 • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
 • Contracte de treball i nòmines de l’any en curs.
 • Certificat de prestacions, pensions, indemnitzacions, i altres.
 • Certificat d’altes i baixa a la Seguretat Social (vida laboral).

Altre tipus de documentació específica, si s’escau:

 • Certificat del Departament d’Educació, si s’escau (necessari per acreditar mobilitat fora de Santpedor o redistribució de l’alumnat cap a l’escola concertada del mateix municipi).
 • Certificat de disminució de l’ICASS.
 • En cas de fills/es majors de 16 anys que estigui estudiant, el certificat del centre més l’informe de vida laboral.
Darrera actualització: 29.06.2021 | 08:36