Hisenda

La regidoria d’Hisenda és l’encarregada de controlar i distribuir els mitjans econòmics de que disposa el municipi, i per poder-ho fer es responsabilitza de la confecció del pressupost i la despesa financera.

En col·laboració amb l’àrea d’econòmica (intervenció i tresoreria) du a terme tots els temes vinculats amb les finances municipals, la gestió dels ingressos i les despeses, el control de factures i la seva aplicació pressupostària. Els objectius d’aquesta regidoria passen per vetllar pel compliment dels pressupostos, coordinar-ne l’elaboració, intentar que hi hagi les desviacions mínimes possibles i controlar-les el més rigorosament possible.

Atribucions
• Ordenació de pagaments derivats de les despeses per l’adquisició de béns, contractació d’obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria i assistència i dels serveis.
• Disposició de fons dels comptes que figurin oberts a nom de l'Ajuntament en qualsevol entitat financera, amb la signatura conjunta de la interventora i tresorera de l'Ajuntament o de qui legalment els substitueixi.
• Coordinació dels pressupostos.
• Supervisió dels expedients de crèdits i operacions de tresoreria.
• Control d'ingressos i pagaments.
• Control de les imposicions locals.
• Preparació de projectes d’ordenances fiscals.
• Supervisió i control del Servei de Recaptació.
• Gestió i control del patrimoni municipal a excepció del patrimoni municipal del sòl.
• Programació de les inversions.
• Acceptació de tot tipus de subvencions oficials.
• Revisió de motius d’interpretació jurídica de les ordenances, preceptes legals i exempcions fiscals.
• Expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Resolució de les rectificacions a què es refereix l’article 156 de la Llei general tributària.
• Aprovació de les liquidacions de taxes, impostos i preus públics, el cobrament dels quals correspongui a la recaptació directa, i resolució dels recursos contra les mateixes liquidacions.
• Facultat de suspendre la tramitació de procediments recaptadors en els casos previstos a l'article 14.2 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals i a l'article 174 del Reglament general de recaptació.
• Reposició del període voluntari de cobrament, per causes reglamentàries de valors constrets.
• Resolució dels expedients sobre la revisió del cànon en compliment del que disposen els contractes sobre la concessió en la via pública.
• Devolució de garanties de serveis.

Horari:  
Darrera actualització: 25.08.2021 | 13:04