Aprovacions inicials

En aquest espai trobareu la documentació d'aquells projectes que han estat aprovats inicialment per al vostre coneixement. Si voleu participar podeu fer-ho també a través del web, enviant la vostra instància amb les aportacions en aquesta fase inicial.

  • Aprovació inicial del reglament regulador del cementiri municipal de Santpedor 3 de juny de 2020

    Aquí trobareu el reglament que s'ha aprovat de manera inicial per a poder consultar. L'objecte del reglament és la regulació del Cementiri Municipal de Santpedor com a bé de domini públic adscrit al servei públic que li és propi, en compliment del control sanitari dels cementiris i de política sanitària mortuòria, regulat en els articles 25.2k) i 26.1a) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local i 68.1b) de la LLei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya, així com de la resta de normativa aplicable en la matèria. 

    Cliqueu aquí per a més informació

  • Aprovació Inicial del Pressupost General per a l'Exercici Econòmic 2020 26 de maig de 2020

    Aquí trobareu la informació que necessiteu del Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2020. També les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

    Cliqueu per a obtenir més informació

Darrera actualització: 07.02.2019 | 13:08
Darrera actualització: 07.02.2019 | 13:08