Aprovacions inicials

En aquest espai trobareu la documentació d'aquells projectes que han estat aprovats inicialment per al vostre coneixement. Si voleu participar podeu fer-ho també a través del web, enviant la vostra instància amb les aportacions en aquesta fase inicial.

  • Aprovació Inicial del Pressupost General per a l'Exercici Econòmic 2020 26 de maig de 2020

    Aquí trobareu la informació que necessiteu del Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2020. També les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

    Cliqueu per a obtenir més informació

Darrera actualització: 07.02.2019 | 13:08
Darrera actualització: 07.02.2019 | 13:08