Junta de Govern Local

L'article 20 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local – LRBRL - estableix que la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i estableix la seva composició. Aquest òrgan col·legiat s'integra per l'Alcalde/sa i un nombre de Regidors/es no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia.

Darrera actualització: 22.07.2021 | 13:22
Darrera actualització: 22.07.2021 | 13:22