Representació a altres entitats, organismes i serveis

Organismes externs amb participació i/o representació municipal


 

El Ple de l’Ajuntament de Santpedor, en la sessió extraordinària del Ple celebrat el dia 11 de juliol de 2023, es va adoptar per MAJORIA ABSOLUTA, 10 vots a favor (5 vots d’ERC-AM, 2 vots de CM i 3 vots de SEAM), i 2 vots d’abstenció de CUP-AMUNT, entre d’altres, el següent acord:
 

“ANTECEDENTS
El passat 28 de maig de 2023 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 17 de juny.
Correspon al ple de la corporació nomenar els representants de l’Ajuntament a altres ens i organismes

FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.

Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda el següent:

PRIMER: DESIGNAR els/les representants de l’Ajuntament de Santpedor als
organismes, entitats i serveis que tot seguit es relacionen:

 • CONSELLS MUNICIPALS ESCOLARS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Consell municipal d’educació
 • Agustí Comas Guitó
 • Mireia Vall Urbea
 • Aina Fernández Sandiumenge
 • Jasmina Font Sánchez
 • Comissió d’Infants
 • Roser Llobera Polo
 • Comissió absentisme
 • Mireia Vall Urbea
 • Roser Llobera Polo
 • Consell Escola Riu d’Or
 • Mireia Vall Urbea
 • Consell IES D’AURO
 • Mireia Vall Urbea
 • Consell La Serreta
 • Mireia Vall Urbea
 • Consell Escola Llissach
 • Mireia Vall Urbea
 • Consell Llar d’infants “Els Gallarets”
 • Mireia Vall Urbea
 • Consell Escola de Música Santpedor
 • Mireia Vall Urbea
 • Consell de Participació de la Residènciai Serveis d’atenció diürna de la Fundació Ampans
 • Marijó Aubarell Cruz
 • Consell de Participació Residència Cal Jorba
 • Marijó Aubarell Cruz

 

 • ALTRES CONSELLS / COMISSIONS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Consell Municipal de Comunicació

 

 • Agustí Comas Guitó
 • Marijó Aubarell Cruz
 • Ma. Roser Llobera Polo
 • Aina Fernández Sandiumenge
 • Joan Rincón Cazorla
 • Comissió seguiment Residència Cal Jorba
 • Agustí Comas Guitó
 • Marijó Aubarell Cruz
 • Ma. Roser Llobera Polo
 • Rubèn López Farrés
 • Jasmina Font Sánchez
 • Consell Municipal d'Urbanisme i Acció Climàtica
 • Agustí Comas Guitó
 • Josep Illa Antich
 • Ma. Roser Llobera Polo
 • Rubèn López Farrés
 • Míriam Corral Puerto

 

 • CONSORCIS / MANCOMUNITATS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Consorci LOCALRET
 • Marijó Aubarell Cruz
 • Consorci del BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
 • Agustí Comas Guitó
 • Mancomunitat de MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT
 • Agustí Comas Guitó
 • Josep Illa Antich
 • Mancomunitat Intermunicipal del CARDENER
 • Josep Illa Antich
 • Jordi Rojas Grané

 

 • ENTITATS PÚBLIQUES/ PRIVADES

 • Nom del representant de la Corporació

 • BAGES TURISME
 • Jordi Rojas Grané
 • XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
 • Agustí Comas Guitó
 • Projectes territorials dels Bages
 • Agustí Comas Guitó

 

 • ASSOCIACIONS / FEDERACIONS

 • Nom del representant de la Corporació

 • Associació Municipis per la Independència
 • Agustí Comas Guitó
 • Associació catalana de Municipis i Comarques
 • Agustí Comas Guitó
 • Associació Municipis catalans per a la recollida selectiva
 • Josep Illa Antich
 • Associació defensors del bosc- ADF
 • Associació de propietaris forestals boscos
  Bages Nord
 • Agustí Comas Guitó
 • Associació Llar d’avis Ca l’Arola
 • Marijó Aubarell Cruz
 • Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
 • Josep Illa Antich
 • Associació de Parcs empresarials de Santpedor
 • Jordi Hernàndez Sanz
 • Ma. Roser Llobera Polo
 • Fundació Aigües Manresa-Junta de la Séquia
 • Agustí Comas Guitó
 • Xarxa local de consum
 • Agustí Comas Guitó
 • Associació de Municipis i Entitats per l'energia
 • Josep Illa Antich
 • Conveni Policies Locals Sant Fruitós/Sallent/Santpedor (Agustí Comas Guitó)
 • Protecció Civil (Agustí Comas Guitó)
Darrera actualització: 5.01.2024 | 12:49
Darrera actualització: 5.01.2024 | 12:49