Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Santpedor

Introducció


La igualtat de dones i homes és un dels eixos principals de les societats democràtiques. La consecució d’aquest principi polític ha estat present al llarg de la història dels moviments feministes i de dones i és constitutiu del desenvolupament de les polítiques d’igualtat de l’administració pública.

Els ajuntaments han estat pioners en la promoció de plans i polítiques d’igualtat adreçades a la ciutadania i han proporcionat serveis que han contribuït a millorar les situacions de desigualtat de gènere. El treball desenvolupat per part de les administracions locals ha estat de caràcter extern, adreçat a la ciutadania.

Les novetats legislatives en l’àmbit de la igualtat de dones i homes (Llei d’Igualtat Catalana i Estatal, Llei de l’Estatut del Treballador Públic, etc.) i per la mateixa coherència amb el compromís amb la igualtat de gènere han incorporat un nou eix de treball que és l’anàlisi de la constitució i del funcionament intern de l’Ajuntament.
Els ens locals han de ser institucions exemplars i tenen el repte d’assolir una igualtat real i efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional, una oportunitat per tal d’elaborar i implementar Plans Interns d’Igualtat, donant compliment a la normativa de la Llei 17/2015 establerta per les administracions públiques catalanes.

Sobre el document adjunt 

L’elaboració d’aquest Pla Intern d‘Igualtat pretén dotar l’Ajuntament de Santpedor d’una eina i d’un recurs per desenvolupar i establir com a prioritàries, unes accions dirigides a promoure la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de l’organització municipal.

El treball que es presenta adjunt s’estructura en diversos apartats. Inicialment es presenten els objectius generals i específics del Pla Intern d’Igualtat, s’exposa la normativa legal existent i es descriu la metodologia utilitzada al llarg de tot el procés de treball.
Seguidament es detalla la Diagnosi de Gènere, una anàlisi de l’organització municipal on s’hi defineixen el conjunt de punts forts i punts a millorar en relació amb la igualtat d’oportunitats de dones i homes. La diagnosi s’estructura en funció dels vuit eixos estratègics que es relacionen a continuació i, algunes d’elles esdevindran el marc operatiu del Pla d’Acció:

  1. Cultura i Polítiques d’igualtat de gènere
  2. Comunicació, imatge i llenguatge
  3. Representativitat horitzontal i vertical de les dones
  4. Selecció de personal, avaluació del rendiment, formació, desenvolupament i promoció del personal
  5. Condicions laborals i política salarial: tipus de contracte, jornada i nivell salarial
  6. Assetjament sexual i per raó de sexe i actituds sexistes
  7. Salut laboral i condicions físiques de l’entorn de treball
  8. Equilibri de la vida personal, familiar i professional

Més endavant hi trobem el Pla d’Acció que defineix les mesures que s’han de dur a terme a l’Ajuntament de Santpedor, amb l’objectiu d’atendre als punts forts i punts a millorar resultants de la Diagnosi de Gènere. Cada mesura detalla la línia estratègica a la que forma part, té una breu descripció, incorpora indicadors d’avaluació, determina l’àrea o persones que en són responsables i determina el calendari per la seva execució. Per tal de facilitar la implementació del Pla d’Acció, s’incorpora un sistema de seguiment i avaluació.

Finalment el document inclou la bibliografia utilitzada i un glossari amb termes vinculats amb les polítiques d’igualtat de gènere que puguin ser d’interès per a les persones que vulguin aprofundir en la temàtica i/o desconeguin alguns dels conceptes que apareixen al llarg del document.

Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:08
Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:08