Acció Social

QUÈ SÓN ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS

El Sistema Català de Serveis Socials té la missió d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de necessitats personals bàsiques i socials, garantint l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims, i contribuint al benestar de les persones i dels grups en la comunitat.

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

És un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Atenen de forma personalitzada a persones i/o famílies que, per diferents raons, necessiten suport social, amb la finalitat de poder realitzar una tasca preventiva, cobrir les seves necessitats bàsiques i acompanyar-los i orientar-los en el seu procés de recuperació.

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament.

Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

  a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

  b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

  c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, de convivència o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

  d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

  e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan correspongui.

  f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

  g) Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

  h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

  i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

  j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

  k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.

  l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

  m) Gestionar prestacions d'urgència social.

  n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

  o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

  p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

  q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

La Llei de Serveis Socials atorga la competència dels serveis socials d'atenció primària a l’administració local, en atenció social individual i familiar, atenció a la infància i l'adolescència en risc, atenció social domiciliària per al col·lectiu de gent gran- principalment persones sense recursos suficients i que viuen soles- i, en general, per a les persones amb dependència.

Qui pot accedir als serveis socials?

Qualsevol persona que estigui empadronada a Santpedor.

Destinataris/àries:

Els serveis socials s'ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Són destinataris dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna o algunes de les situacions següents:

  a) Discapacitat física, psíquica o sensorial.

  b) Malalties mentals i malalties cròniques.

  c) Necessitat social, com les relacionades amb la manca d'habitatge o amb la desestructuració familiar.

  d) Drogodependències i altres addiccions.

  e) Violència i delinqüència juvenils.

  f) Exclusió i aïllament socials.

  g) Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l'adolescència.

  h) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.

  i) Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó.

  j) Problemes de convivència i de cohesió social.

  k) El fet d'haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars.

  l) Sotmetiment a mesures d'execució penal, propi o dels familiars.

  m) Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.

  n) Urgències socials.

  o) Emergències socials per catàstrofes.

  p) Petició d'asil.

Com és pot accedir?

Demanar hora presencialment o telefònicament al Servei d’Informació de Serveis Socials – OAC, Pl. Gran, 4, tel.93 8272828, horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i dimecres i dijous de 17’00 a 19’00 hores.

Tipus d’atenció:

Aquesta atenció la realitza un/a treballador/a social o un/a educador/a social en funció de la situació plantejada. El servei compta amb dues treballadores socials i una educadora social.

Prestacions:

 • Informació, orientació i assessorament
 • Tractament social
 • Suport en la tramitació
 • Gestió de prestacions i ajuts
• Derivació a programes i serveis especialitzats

Cost del servei:

Les consultes a l’educadora social i a les treballadores socials són gratuïtes, si bé algun dels serveis que s’hi poden tramitar estan sotmesos a l’ordenança fiscal que els regula.

Accés a ajuts individualitzats:

Es requereix un temps de carència d’empadronament.

ATENCIÓ A LA GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

Els serveis adreçats a la gent gran tenen la finalitat de contribuir a fer que les persones grans gaudeixen d’una qualitat de vida digna en el seu entorn habitual. S’ofereixen serveis d’informació i orientació sobre els recursos i serveis més adients per atendre les seves necessitats, posant l’èmfasi en l’atenció a les situacions de manca d’autonomia i de dependència.

  Què hi podeu trobar?

    • Servei d’atenció, d’informació i orientació a la dependència

    • Tràmit de la sol·licitud de reconeixement  de la dependència

    • Servei d’ajut a domicili

    • Servei d’auxiliar de la llar 

    • Servei de relació amb l’entorn

    • Servei de teleassistència

    • Arranjaments d’habitatges per a gent gran

    • Servei de cessió d’ajudes tècniques

SERVEI D’ ATENCIÓ SOCIAL

Servei d’atenció de persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les. També atenció d’urgències socials.

  Serveis:

    - Programa d’ajudes individualitzades

    - Tràmit de la Renda Mínima d’Inserció

    - Targeta d’aparcament per a persones disminuïdes

    - Servei de transport a Ampans

    - Habitatges de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge

    - Auditories energètiques al domicili

    - Emissió d’informes per a l’aplicació de les mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

SERVEI D’ ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCENCIA

Servei d’atenció, orientació i assessorament adreçats a la família i en especial als infants, adolescents i joves, que prioritza la cobertura de les necessitats bàsiques, de prevenció i intervenció des del marc familiar, escolar i del lleure. També atenció d’urgències socials.

  Serveis:

    - Aula socioeducativa

    - Beques escolars municipals

    - Programa d’ajudes individualitzades

    - Estades de lleure per a infants en situació de risc d’exclusió social “L’estiu és teu”

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

  - Punt d’Orientació Jurídica Municipal

  - Servei d’Intermediació en deutes d’Habitatge (SIDH)

SERVEIS A PERSONES ESTRANGERES

  - Servei d'assessorament jurídic i laboral per a persones estrangeres

  - Servei d’Acollida i Ciutadania d’àmbit comarcal 

  - Elaboració d’informes d’arrelament i integració social

 

Horari:  
Darrera actualització: 25.08.2021 | 12:53