Mapa capacitat acústica

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona, i per tant, la qualitat acústica del territori. El ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 4 de març de 2014, va aprovar el Mapa de Capacitat Acústica.

El mapa a Santpedor

Tota la zona del nucli urbà, està catalogada de tipus A4 (predomini de sòl d’ús residencial), llevat d’algunes excepcions. Les escoles i llars d’avis estan considerades zona A2, (predomini de sòl d’ús sanitari docent i cultural) de màxima protecció acústica. També trobem algunes zones de transició amb el polígon industrial Les Verges. Aquestes zones, són majoritàriament residencials classificades de tipus B1 (Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents). També trobem una zona C1, (usos recreatius i ZONA DESCRIPCIÓ DE LA ZONA R G B DESCRIPCIÓ A1 Espais d'interès natural i altres 255 166 0 taronja clar A2 Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 166 83 0 marró A3 Habitatges situats al medi rural 0 132 0 verd fosc A4 Predomini del sòl d'ús residencial 0 255 0 verd B1 Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 255 255 0 groc B2 Predomini de sòl d'ús terciari diferent a C1 (oficines, estacionament automòbils) 255 255 105 ocre B3 Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial 242 116 77 taronja fosc C1 Usos recreatius i espectacles 255 0 255 rosa fort C2 Predomini de sòl d'ús industrial 255 0 0 vermell C3 Sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics 247 232 224 rosa clar A B C 31 d’espectacles) a la zona de Cal Llovet. Això ha obligat a posar una zona de transició que envolta Cal Llobet de tipus B1 sobre zones residencials. La figura següent mostra el mapa de capacitat del nucli urbà de Santpedor.

El mapa al Mirador

Es una zona essencialment residencial formada per habitatges unifamiliars aïllats amb jardí propi. Tota aquesta zona es classifica com A4 (de sòl d’ús residencial). S’observa alguna activitat classificada com a B1 (Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents). La figura següent mostra el mapa de capacitat acústica corresponent.


Darrera actualització: 20.08.2021 | 10:38
Darrera actualització: 20.08.2021 | 10:38