Canvi de domicili dins el mateix municipi

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

És important consultar la informació abans de fer el tràmit.  

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Cal aportar:

 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta:


  Tota la documentació que s’aporti ha de ser vigent i en idioma oficial: català o castellà.

  - Acreditativa de la identitat de les persones interessades: (DNI, NIE, Passaport original) que en tot cas haurà de ser vigent.

  - Els menors de 14 anys que no disposin de document d’identificació poden aportar el llibre de família o la partida de naixement.

  - En cas que s'hagin d'empadronar menors d'edat o persones incapacitades caldrà aportar documentació acreditativa de la representació. Com pot ser el llibre de família o partida de naixement per part dels progenitors.


 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:


  - Documentació acreditativa de la titularitat de l'habitatge (contracte de lloguer, escriptures de propietat).

  - En determinats casos es poden sol·licitar rebuts de subministraments.

 • Si el tràmit el realitza una persona autoritzada per l'interessat/da:


  En determinats supòsits pot ser necessària una autorització, per realitzar el tràmit en representació d'una altra persona o per poder inscriure's en un habitatge de titularitat d'una altra persona.

  Aquesta autorització cal que vagi acompanyada del document acreditatiu de la identitat de la persona autoritzant.

  En els canvis de domicili de menors d'edat les persones que n'ostenen la representació han de signar el full padronal. En cas que algun dels progenitors no pogués comparèixer caldria aportar autorització per poder realitzar el canvi de domicili del menor.

  És important consultar la informació abans de fer el tràmit de forma presencial.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 25.03.2024 | 14:12