Certificat de convivència

Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge segons consta a les dades del Padró Municipal d'Habitants.

Per obtenir el certificat caldrà pagar l'import de 3,90€ i adjuntar el justificant de pagament a la sol·licitud. 

Pagament per transferència: 

BBVA ES02 0182 6035 4102 0008 1704
LA CAIXA ES46 2100 0441 41 0200000263

Cal aportar:

 • Si el tràmit el realitza l'interessat/da:

  Caldrà aportar la cessió de dades individuals de tots els membres de la unitat familiar degudament signats per tots ells amb la fotocòpia del seu DNI.
  També caldrà fer la cessió de dades dels menors d'edat que haurà d'anar signada per un dels dos progenitors adjuntant la fotocòpia del seu DNI

 • Si el tràmit el realitza una persona autoritzada per l'interessat/da:

  Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada ha de presentar l'autorització de representació per a tràmits al padró degudament complimentada.
  Caldrà aportar la cessió de dades individuals de tots els membres de la unitat familiar degudament signats per tots ells amb la fotocòpia del seu DNI.
  També caldrà fer la cessió de dades dels menors d'edat que haurà d'anar signada per un dels dos progenitors adjuntant la fotocòpia del seu DNI.

 • Altres documents

  No cal aportar documentació. Però la persona sol·licitant ha de presentar un document identificatiu oficial i original (DNI, NIE, Passaport...) per la recollida del document.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 29.03.2023 | 11:18