Comunicació prèvia: d'obres, primera ocupació/utilització o modificació de projecte

Aquest tràmit us permet sol·licitar una comunicació prèvia: d'obres, primera ocupació/utilització o modificació de projecte.

Observacions:

Obres subjectes al règim de comunicació prèvia en sòl urbà:

 • Construccions i instal·lacions de nova planta, obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 • Primera utilització i ocupació dels edificis. (excepte parcial).
 • Canvi d’ús dels edificis, i les instal·lacions, a un ús no residencial.
 • Construcció o instal·lació de murs i tanques.
 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Modificació no substancial d’una llicència d’obres vigent.

En sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat:

 • Actes subjectes a intervenció que estan emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordena amb el mateix detall els terrenys afectats, i que no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Excepcions a la tramitació mitjançant comunicació prèvia

Es tramitaran pel règim de llicència, les obres que estiguin afectades pels condicionants següents:

 1. Les obres interiors i exteriors dels edificis i conjunts inclosos en el POUM; en el document del Pre-catàleg de Béns Protegits.
 2. Les obres i usos provisionals
 3. Les obres que afectin a elements estructurals de l’edifici.
 4. Les obres que comportin afecció de l’espai públic.
 5. Pintura i reparació de façanes, claraboies i cobertes, obres en parets mitgeres i de reparació de patis o altres elements comuns, d’edificis situats al Barri Antic (Clau1).

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 11.11.2022 | 09:15